Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Huur | Bedden Online BV

Deze algemene voorwaarden gelden met ingang van April 2022 en zijn van toepassing op de huurovereenkomst met Bedden Online BV.

 

Artikel 1.                         Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aanbod/ aanbieding: voorstel door Bedden Online aan de wederpartij tot het sluiten van een Huurovereenkomst, bijvoorbeeld in een offerte of een aanbod op onze website.
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn

Herroepingsrecht.

 • Bedden Online, we, ons of onze: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bedden Online gevestigd te (4241 WT) Arkel aan de Vlietskade 9006, geregistreerd in het handelsregister onder nummer 78181801.
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 • Dienst(en): het verschaffen van het gebruiksrecht van een product aan het lid gedurende een overeengekomen periode tegen een overeengekomen vergoeding.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Huurovereenkomst op afstand.
 • Huurovereenkomst: de tussen Bedden Online en het lid gesloten huurovereenkomst met het doel het huren van een product van Bedden Online door het lid;
 • Huurovereenkomst op afstand: een huurovereenkomst die tussen Bedden Online en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de huurovereenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 • lid, je, jij of jouw: de huurder, het lid en iedere afnemer die met Bedden Online een

Huurovereenkomst sluit.

 • Product(en), bestelling of het gehuurde: het product, bijv. het matras, de boxspring of het kussen, welke door Bedden Online aan jou ter beschikking wordt gesteld gedurende de huurperiode.
 • Partijen: Bedden Online en het lid gezamenlijk.

 

Artikel 2.                               Toepasselijkheid

 1. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing wanneer jij een product van Bedden Online huurt.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. In voorkomend geval is Bedden Online gerechtigd de nietige of vernietigbare bepaling te vervangen door een vergelijkbare bepaling van vergelijkbare strekking welke in rechte is toegestaan.

 

Artikel 3.                         Levertijd

De door Bedden Online in het Aanbod gecommuniceerde levertijden, zijn altijd verwachte levertijden en daarom indicatief. Aan deze levertijden kunnen door het lid geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 4.                           Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door het lid mogelijk te maken.
 3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Bedden Online niet.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor het lid duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5.                                               Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De Huurovereenkomst komt tot stand op het moment dat je het aanbod aanvaardt. Je kunt geen Huurovereenkomst sluiten met Bedden Online indien je:
  • niet in Nederland woonachtig bent;
  • niet (langer) aan de voorwaarden zoals opgenomen in de Overeenkomst voldoet; of
  • geen vast woonadres heeft en/of onder curatele of bewind staat, tenzij de bewindvoerder schriftelijk toestemming geeft.
 2. Elke huurovereenkomst wordt door Bedden Online aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat Bedden Online bevoegd is om de kredietwaardigheid van het lid na te gaan, zulks in verband met de geldelijke nakoming van de huurovereenkomst. Mocht Bedden Online van mening zijn, op redelijke gronden, dat het lid niet (voldoende) kredietwaardig is, dan heeft Bedden Online het recht om haar verplichtingen tijdelijk op te schorten. Als van een dergelijke opschorting sprake is, dan laten wij dit zo snel mogelijk aan jou weten en bieden wij jou de mogelijkheid om zekerheid te stellen.
 3. Als je met ons een huurovereenkomst aangaat, ontvang je per e-mail een bevestiging hiervan. Dit is tevens jouw Huurovereenkomst. Hierop staat jouw unieke ordernummer vermeld. Indien je contact met ons opneemt, vermeldt dan altijd dit nummer.
 4. Op de bevestiging staat ook een verwachte leverweek of -dag vermeld. Dit is de week waarin wij verwachten het Product te kunnen (laten) leveren. Zodra wij ermee bekend worden dat de daadwerkelijke leverweek van deze verwachte leverweek afwijkt, brengen wij jou daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

 

Artikel 6.                                                 Huurperiode en vroegtijdige beëindiging

 1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode als vermeld in de huurovereenkomst.
 2. Na afloop van deze periode wordt de huurovereenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij een der partijen uiterlijk een maand voor afloop van de lopende huurperiode schriftelijk te kennen heeft gegeven de huurovereenkomst niet te willen continueren. Als de huurovereenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, hebben beide partijen het recht die huurovereenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een maand.
 3. Bedden Online heeft het recht de huurovereenkomst onmiddellijk en zonder ingebrekestelling tussentijds te beëindigen als het lid:
  1. Een of meerdere bepalingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
  2. Surseance van betaling aanvraagt of failliet wordt verklaard;
  3. Onder curatele is of zal worden gesteld of anderszins de vrije beschikking over zijn/haar vermogen verliest;
  4. Niet aan kan tonen het Product nog in bezit te hebben;
  5. Voor of bij het aangaan van de huurovereenkomst onjuiste of onvolledig opgave heeft gedaan van de benodigde informatie, dan wel feiten en omstandigheden heeft verzwegen, welke van dien aard zijn Bedden Online de huurovereenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan indienzij van een en ander op de hoogte was geweest.
 4. Bedden Online is nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding wegens beëindiging als bedoeld in dit artikel.
 5. Het lid werkt bij tussentijdse beëindiging mee aan retournering van het product en biedt Bedden Online daartoe onmiddellijk gelegenheid. De kosten verbonden aan tussentijdse beëindiging op grond van dit artikel inclusief maar niet beperkt tot het transport komen voor rekening van het lid, een en ander onverminderd het recht van Bedden Online om volledige schadevergoeding van het lid te vorderen.
 6. In het geval van overlijden van het lid kan de huurovereenkomst per direct beëindigd worden mits de nabestaanden van het lid Bedden Online binnen één maand na overlijden op de hoogte stellen van het overlijden, Bedden Online binnen twee weken na deze kennisgeving in de gelegenheid is gesteld het Product op te halen en alle openstaande betalingen inclusief de transportkosten door nabestaanden zijn voldaan.

 

Artikel 7.                                                       Wijzigen en annuleren van je huurovereenkomst 

 1. Indien je jouw huurovereenkomst wil wijzigen of annuleren, geef je dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk vóór de (afgesproken) levering van het Product, door aan

Bedden Online.

 1. Als gevolg van een wijziging in de huurovereenkomst kan het zijn dat de verwachte

levertijd wijzigt.

 1. In het geval van speciaal volgens jouw wensen geproduceerde/ op maat gemaakte artikelen kan het zijn dat de order niet meer geannuleerd of gewijzigd kan worden. Indien je een dergelijke bestelling alsnog wil annuleren of wijzigen, kan Bedden Online hiervoor annuleringskosten in rekening brengen.

 

Artikel 8.                               Herroepingsrecht

 1. Als consument kun je de huurovereenkomst herroepen of annuleren binnen 14 dagen na totstandkoming van de huurovereenkomst middels een e-mail te sturen naar [email protected] . Je kunt hiervoor gebruik maken van onderstaand modelformulier:

 

Modelformulier voor ontbinding/ herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wil ontbinden/herroepen.

 

Aan: Bedden Online B.V., t.a.v. de afdeling Retouren, Vlietskade 9006, 4241 WT ARKEL,

NEDERLAND

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

___________________________________________________________ ___________________________________________________________

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)_______________________________

 

Naam/Namen consument(en)_____________________________________

Ons Adres consument(en)__________________________________________

 

Handtekening van consument(en)

 

[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

___________________________________________

Datum______________________________________

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 1. Wanneer jij ervoor kiest dat het product binnen in het vorige lid genoemde termijn geleverd mag worden, dan kan het zijn dat de bezorger jou vraagt te tekenen dat jij afziet van jouw herroepingsrecht.
 2. Als het product is geleverd en je hebt geen afstand gedaan van jouw herroepingsrecht op de in de wet voorgeschreven wijze en je wil vervolgens toch de huurovereenkomst ontbinden, dan moet jij de kosten betalen voor het retour halen van het product.

 

Artikel 9.                                  Huurprijs en betaling

 1. Je betaalt de overeengekomen huurprijs maandelijks door middel van een automatische incasso. Dit betekent dat wij elke maand het afgesproken termijnbedrag van jouw rekening afschrijven.
 2. Tenzij anders vermeld, zijn alle in de huurovereenkomst en deze algemene voorwaarden genoemde prijzen incl. BTW, maar exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 3. BTW-verhogingen en eventuele kostenverhogingen van derden mogen wij direct aan jou doorbelasten.

 

Artikel 10. Levering van het gehuurde

 1. Wij leveren in heel Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden. Producten worden geleverd op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur. Het product wordt geleverd door een door Bedden Online of een door haar ingeschakelde bezorgdienst. Kleine producten, zoals een kussen, worden per pakketpost verstuurd.
 2. Als het product op voorraad is, kun je direct bij het aangaan van de huurovereenkomst een aangeven wanneer het product geleverd wil hebben. Is het product niet op voorraad? Dan nemen wij contact met jou op voor het maken van een leverafspraak, zodra wij jouw bestelling hebben ontvangen. Nadat wij een afspraak met je hebben gemaakt, gaan we ervan uit dat we jou thuis aantreffen om het gehuurde in ontvangst te nemen.
 3. Uiterlijk op de dag van leveren ontvang je van ons 30 min van tevoren een telefoontje voor de levertijd.
 4. Indien je op de dag van levering verhinderd bent, geef je dit uiterlijk twee werkdagen vóór de afgesproken datum door aan Bedden Online. Bij niet tijdige annulering van de afspraak of het niet thuis treffen op de dag van aflevering, zijn wij helaas genoodzaakt hiervoor €50,00 kosten in rekening te brengen.
 5. Wij leveren het Product tot aan de deur in heel Nederland. Indien je een boxspring hebt besteld, bieden wij de mogelijkheid om de boxspring bij jou thuis te monteren. Als de ondergrond niet vlak is, kunnen wij de stabiliteit van het Product niet garanderen. Bedden Online is niet verantwoordelijk wanneer de Producten niet passen dan wel niet gemonteerd kunnen worden op de plaats die je in gedachte hebt.

 

Artikel 11. Bijzonderheden met betrekking tot de levering

 1. Het lid moet ervoor zorgen dat op het tijdstip dat onze bezorgservice of een door ons ingeschakelde externe transporteur het product komt leveren de doorgang vrij is van obstakels. Dit om schade te voorkomen. Je bent zelf verantwoordelijk voor een goede bereikbaarheid van de ruimte waar de bestelling bezorgd moet worden. Is dat niet mogelijk, dan komen eventuele daarmee verband houdende kosten voor jouw rekening.
 2. Om de bezorging van jouw product(en) soepel te laten verlopen, willen wij je vragen ons te informeren indien:
  • Een vrachtwagen de woning niet kan bereiken;
  • Het trapgat niet ruim genoeg is om de Producten te kunnen leveren;
  • Er andere bijzondere omstandigheden zijn die een rol spelen bij het bezorgen van het

Product.

 1. Als we niet van tevoren op de hoogte zijn gebracht van mogelijke bijzondere omstandigheden of moeilijkheden met betrekking tot het bereiken van de woning en/of slaapkamer, is Bedden Online niet aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen daarvan.
 2. Indien er voor de bezorging van jouw Product hulpmiddelen benodigd zijn, zoals een steiger, (verhuis)lift of kraan, dien jij hiervoor te zorgen. Indien je dat wenst, kan Bedden Online hier tegen vergoeding van de kosten zorg voor dragen. Je dient er te allen tijde zelf voor te zorgen dat eventueel benodigde vergunningen zijn geregeld.
 3. Onze bezorgservice levert jouw bestelling met inachtneming van alle wettelijke veiligheidsvoorschriften. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de bezorgers hun veiligheidsschoenen niet uit mogen doen en dat zij een steiger altijd op een stevige en veilige ondergrond (niet zijnde een plat dak) moeten plaatsen.

 

Artikel 12. Verplichtingen van het lid

 1. Nadat jij het product in ontvangst hebt genomen, controleer je deze direct op eventuele schades. Als je twijfelt of het product wel goed is geleverd, wanneer het product duidelijk in slechte staat verkeerd of het product niet is wat jij hebt besteld, dan breng je Bedden Online hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Je kunt dit doen door middel van het contactformulier op onze website, per e-mail of telefonisch. Wij kunnen jouw klacht het snelst in behandeling nemen, wanneer je de klacht volledig en duidelijk omschrijft. Een goed, duidelijke foto van de schade helpt ons hierbij.
 2. Het lid gedraagt zich als goed lid. Je gaat zorgvuldig met het product om, onder andere door het tegen beschadiging en/of diefstal te beveiligen, er geen wijzigingen in aan te brengen, zegels of coderingen te verwijderen of te verbreken en/of eventueel optredende schade zoveel mogelijk te beperken.
 3. Je volgt bij de aflevering en het gebruik van het product, alle instructies en onderhoudsadviezen van Bedden Online op. Bij twijfel over de toepassing of gebruik neemt het lid contact op met Bedden Online.
 4. Je verricht zelf geen reparaties aan het product en/of laat daaraan geen reparaties verrichten door derden, tenzij Bedden Online hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 5. Je verleent op eerste verzoek onverwijld toegang tot het product, zodat Bedden Online de toestand daarvan kan inspecteren.
 6. Als je vermoedt of redelijkerwijs kan vermoeden dat zich enig defect, mankement, diefstal en/of schade aan het product voordoet stelt jij Bedden Online onmiddellijk daarvan. Zorg ervoor dat je dit in elk geval binnen 48 uur na het ontdekken ervan aan ons laat weten. Hetzelfde geldt, als het product is blootgesteld aan een sterke warmtestraling, zoals bij brand, of aan enige andere omstandigheid of invloed, waarvan jij vermoedt of redelijkerwijze kan vermoeden, dat deze omstandigheid of invloed op enigerlei wijze direct of indirect enig schadelijk effect op het product kan hebben gehad.
 7. Bedden Online is niet aansprakelijk voor enige schade aan het product ontstaan door een te late melding.
 8. In geval van verlies van en/of schade aan het product als gevolg van diefstal en/of vandalisme moet je daarvan direct aangifte doen bij de politie. Van de politie ontvang je een proces-verbaal van aangifte. Direct nadat je aangifte hebt gedaan, moet je Bedden Online een kopie van het proces-verbaal van aangifte verstrekken.
 9. Het door Bedden Online aan het lid ter beschikking gestelde product blijft eigendom van Bedden Online.
 10. Je mag het product niet zonder onze toestemming verplaatsen naar een ander adres dan in de huurovereenkomst staat. Ga je bijvoorbeeld verhuizen? Geef dit dan tijdig aan ons door. Je mag het product ook niet aan iemand anders in gebruik geven. Als er iemand een nachtje komt logeren, dan mag deze vanzelfsprekend wel gebruik maken van het product.
 11. Je mag het product niet aan iemand anders (onder)verhuren. Ook mag je het product niet verkopen of in eigendom geven aan iemand anders. Als laatste mag je het product niet met een beperkt recht te bezwaren.
 12. Bij het niet naleven van deze verplichtingen is Bedden Online, onverminderd haar overige rechten en verplichtingen, zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling, te allen tijde gerechtigd het product terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevindt. Eventuele kosten hiervoor komen volledig voor rekening en risico van het lid.

 

Artikel 13. (Niet tijdige) betaling

 1. De betaling van de eerste huurtermijn wordt direct bij het aangaan van de huurovereenkomst voldaan via iDeal. De afschrijving van de tweede huurtermijn geschiedt op of omstreeks dezelfde dag van de eerste maand nadat de Huurovereenkomst ondertekend is. Betaling van de vervolgtermijnen geschiedt maandelijks op of omstreeks deze bij vooruitbetaling middels automatische incasso waarvoor het lid aan Bedden Online toestemming geeft.
 2. Bij niet tijdige betaling wordt het lid schriftelijk of elektronisch aangemaand.
 3. Bij 2 opeenvolgende mislukte betalingen kan Bedden Online de leaseovereenkomst stoppen.
 4. Bij niet tijdige betaling zal de levering worden uitgesteld.
 5. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, verkeert het lid van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist. Het lid is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Gedeelten van een maand worden als volle maand beschouwd.
 6. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Bedden Online maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf het moment dat het lid in verzuim is voor rekening van

het lid.

 1. Bij niet-nakoming van de huurovereenkomst komen alle door Bedden Online gemaakte redelijke kosten, gemaakt ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte, voor rekening van het lid. Het lid is in dit geval een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 40,00 (zegge: veertig euro). Indien de werkelijk door Bedden Online gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking. Voorts is Bedden Online bevoegd alle werkzaamheden voor het lid, waaronder het verstrekken van informatie aan het lid, op te schorten zolang Bedden Online geen volledige betaling heeft ontvangen.
 2. Alle aan het lid in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Het lid is niet bevoegd tot verrekening van vorderingen, uit welke hoofde ook.

 

Artikel 14. Garantie

 1. Indien er sprake is van een materiaal- en/of fabricagefout herstellen wij het daaruit voortvloeiende defect volgens de garantievoorwaarden neergelegd in dit artikel. De garantie geldt enkel voor het lid met wie wij een huurovereenkomst hebben afgesloten.
 2. De garantietermijn gaat in op de dag van de levering van jouw bestelling.
 3. Nadat je het defect hebt geconstateerd, kun je een garantieaanvraag indienen bij de afdeling Klantenservice ([email protected] of via ons contactformulier).
 4. Indien Bedden Online het gebrek niet kan herstellen, mogen wij het product vervangen door hetzelfde product of, indien deze uit de collectie dan wel niet meer leverbaar is, door een gelijkwaardig product.
 5. Uitgesloten van garantie zijn:
  • defecten die zijn ontstaan doordat er geen sprake is (geweest) van normaal huishoudelijk gebruik van het matras;
  • defecten die zijn ontstaan als gevolg van ondoelmatig handelen, opzet, verkeerd of onoordeelkundig gebruik of reparaties die niet door Bedden Online of in diens opdracht zijn verricht;
  • defecten die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage;
  • verkleuren van hout, textiel, vezelstoffen en leder, alsook het “werken” van hout, voor zover deze verkleuring of dit werken vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen is, of volgens de gebruiken in de meubelsector algemeen aanvaard worden of eigen zijn aan de gebruikte materialen;
  • een plaatselijk hoogteverlies (contourvorming) van 1,5 tot 2 cm, dit is bij normaal gebruik van matrassen een acceptabel verschijnsel;
  • afwijkingen die vallen onder de toegestane afwijking van de lengte- en breedtemaat van de originele maatvoering van matrassen volgens de NEN-norm:
   • toegestane afwijking van de opgegeven lengte: 20 mm;
   • toegestane afwijking van de opgegeven breedte: 20 mm;
   • toegestane afwijking van de opgegeven dikte: 10 mm.
 1. Bij het tekortschieten in de nakoming van de huurovereenkomst door het lid, heeft Bedden Online het recht het uitvoeren van onderhoud en reparaties op te schorten.
 2. Onderhoud en reparaties worden in beginsel bij het lid uitgevoerd.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Bedden Online uit hoofde van de huurovereenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot de garantieverplichting. Elke aanvullende of vervangende schadevergoeding in welke vorm dan ook alsmede vergoeding van gevolgschade, in welke vorm dan ook, is uitgesloten.
 2. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is Bedden Online slechts uitsluitend aansprakelijk voor persoons- of zaakschade ontstaan bij of als direct gevolg van het uitvoeren van de huurovereenkomst of als direct gevolg van de levering van gebrekkige zaken beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan de huurprijs voor 6 (zes) maanden per gebeurtenis per jaar waarbij een reeks van opeenvolgende samenhangende gebeurtenissen beschouwd wordt als één gebeurtenis en indien en voor zo ver het lid aantoont dat sprake is van opzet of grove nalatigheid van Bedden Online.
 3. Bedden Online is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Aanspraken in verband met beweerde aansprakelijkheid van Bedden Online moeten zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend. Het recht op schadevergoeding vervalt twaalf (12) maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit.
 5. Ingeval het Product door een van buiten komende oorzaak (zoals water- of brandschade) is beschadigd of verloren gegaan, is het lid aansprakelijk voor de kosten die Bedden Online moet maken om het Product te repareren of te vervangen.

 

Artikel 16. Teruggave bij beëindiging Overeenkomst

Bij beëindiging van de huurovereenkomst heeft Bedden Online het recht het product op te halen en geeft het lid Bedden Online toegang tot het product in goede, oorspronkelijke, schone en complete staat inclusief daarbij behorende bescheiden en accessoires.

 

Artikel 17. Derdenbeding bij Gebruik 

 1. Het lid verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig ermee in te stemmen dat het eigendom van het product en de huurovereenkomst bij een derde kan (komen te) berusten of dat het product kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid

van de betaling van al hetgeen deze derde van Bedden Online te vorderen heeft of te eniger tijd te vorderen mocht hebben.

 1. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal het lid het Product op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat het lid zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde als eigenaar of pandhouder afgifte van het Product zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van Bedden Online jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.
 2. Indien de derde eigenaar is van het Product (of als voormalig pandhouder het eigendom heeft verkregen) en de derde de huurovereenkomst zou willen continueren, stemt het lid in met overdracht van de huurovereenkomst van Bedden Online naar derde en is het lid verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities.
 3. Voor zover de huurovereenkomst eerder tot stand komt dan de huurovereenkomst tussen Bedden Online en de derde als eigenaar, wordt de werking van artikel 7:226 BW tussen partijen uitgesloten. In dat geval blijft, indien wenselijk, ook na verkoop van het Product door Bedden Online aan de derde, gevolgd door de huurovereenkomst tussen Bedden Online en de derde, de huurovereenkomst tussen Bedden Online en het lid van kracht.
 4. Het hiervoor opgenomen derdenbeding kan noch door Bedden Online, noch door het lid worden herroepen.

 

Artikel 18. Overige bepalingen

 1. Het lid mag rechten onder deze huurovereenkomst niet aan derden overdragen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bedden Online.
 2. Bedden Online is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden in redelijkheid te wijzigen. Indien klant deze wijziging(en) niet accepteert dient deze dit expliciet binnen één maand na aankondiging van de gewijzigde Algemene Voorwaarden aan Bedden Online aan te geven.
 3. Op de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ter zake van de huurovereenkomst of van nadere daarmede in verband staande reglementen en bijlagen mochten opkomen zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.